Program 2022.-2025.

PROGRAM  RADA UDRUGE ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. god.

Tijekom razdoblja od 2022. do 2025. godine aktivnosti Udruge će biti usmjerene na:

 1. Pojačati rad na učlanjivanju novih umirovljenika u Udrugu i njihovom  jačem aktivnom   uključivanju u realizaciju naših programa
 2. Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaju umirovljenika (ugovori s trgovinama, ugostiteljima, transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi i sportu – popusti, niže cijene i slično)
 3. Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem (Dnevni boravak), Domom zdravlja (mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirani boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina.
 4. Sudjelovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazina i Pazinštine (sportske igre u Buzetu, Puli),  druženja za  Valentinovo,  Dan žena, Dan starijih osoba, Novu godinu…
 5. Organizirati sadržajne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika (jednodnevne, sponzorirane, izlete po Istri, višednevne izlete).
 6. Aktivno sudjelovati u radu LAG-a – Lokalnoj akcijskoj grupi „ Središnja Istra“.
 7. Kroz strukture odlučivanja u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine intenzivirati aktivnosti na  donošenju kriterija i mjerila  korištenja  Doma za starije osobe, odnosno programa poludnevnog boravka koji treba početi sa radom početkom 2023. godine.
 8. Pokrenuti aktivnosti i kroz Klub umirovljenika Pazinštine  u  novom prostoru koji bi u narednom razdoblju  bio  centar aktivnosti  kroz organizaciju radionica, tribina edukacijskih programa , sportskih sadržaja i slično.
 9. Tijekom svibnja do zaključno prosinca svake godine održati u našim prostorijama odnosno otvorenim terenima sportske susrete podružnica u kartanju – briškuli i trešeti te  boćanju.
 10. Održati u našim prostorima po jednu radionicu vezano za  informatičku edukaciju, izradu suvenira i tečaj engleskog jezika.
 11. Nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine.
 12. Razvijati prijateljsku suradnju s umirovljenicima Općine Veliko Trojstvo, Grada Čakovca, Općine Izola i drugim općinama sukladno financijskim mogućnostima.
 13. Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istovremeno koordinirati i  intenzivirati aktivnosti oko zajedničkih interesa sa Sindikatom  umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, Udrugom antifašista Pazinštine, Udrugom branitelja Pazinštine, Udruženjem obrtnika  Pazin, kao i drugim asocijacijama  koje podupiru naše aktivnosti i voljne su s nama surađivati.
 14. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju s rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina te stručnim službama u općinama Pazinštine.
 15. Poraditi na poboljšanju aktivnosti  podružnica  na način da ih se motivira  za  bolji rad na terenu  sa članstvom, odnosno Izvršnim odborom kao operativnim tijelom .

 

Pazin, travanj 2022.