header-seniorstar

AKCIJSKI PLAN REALIZACIJE PROJEKTA SENIOR STAR OD 29. 12. 2014. – 29. 12. 2015.

OSTVARIVANJE REZULTATA 1

 • 120 sati edukacije za 2 člana udruge za provedbu Projekta Senior Star. U toj fazi treba steći odgovarajuća znanja i vještine za ostvarenje dugoročno održivih projekata financiranih iz javnih izvora i razvoj projekata koji mogu konkurirati sredstvima EU fondova te njihovu provedbu.
 • 5 članova udruge na 8 satnim radionicama po 6 dana biti će upoznata o pravnom okviru sustava volontiranja i vođenju (managementu) volontiranja.
 • Izraditi strateški plan udruge uz facilitiranje eksperata na područiju strateškog planiranja kroz 4 dnevnu radionicu. Strateški plan udruge temeljen na analizi postojećih unutarnjih i vanjskih snaga i slabosti. Strateški plan udruge napravit pod stručnim vodstvom ali sa zalihom projektnih ideja. U tom procesu treba facilitirati strateški plan udruge.

OSTVARIVANJE REZULTATA 2

Unaprijedit sustav pružanja pomoći u kući za starije i nemoćne osobe.

 • Izraditi bazu podataka o korisnicima s detaljnim podacima
 • Definirati sustav praćenja pružanja usluga pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane. Definirati pravilnik o postupanju pri pružanju socijalnih usluga, sistematizirati poslove i poslovni plan udruge.
 • Potpisati 5 ugovora s davanjem usluge toplih obroka u Pazinu i okolici.
 • Kontinuirana diseminacija projekta. Provesti kampanju za promociju volonterstva (motivacija, mobilizacija i regrutiranje volontera) kroz 10 objava u lokalnim medijima i 1000 letaka o vrijednostima volonterstva koji će biti otisnuti i distribuirani u lokalnoj zajednici.
 • 2 dana educirati 12 volontera za obavljanje usluga pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane.
 • Otisnuti i distribuirati 4400 informatora namijenjenih umirovljenicima na područiju Pazinštine. Na tome trebaju raditi 9 volontera udruge. Svrha informatora je unaprijediti kvalitetu života umirovljenika, starih i nemoćnih osoba u Pazinu i okolici.

OSTVARIVANJE REZULTATA 3

 • Izraditi web stranicu udruge koja će se kontinuirano ažurirati podacima o fazama projekta i aktualnim aktivnostima te će biti nositelj daljnjih informacija o projektu. Sadržaj i izričaj na web stranici mora biti u potpunosti prilagođen umirovljenicima.
 • Organizirati konferenciju za novinare (jedna na početku Projekta i jedna na sredini) koja će rezultirati s barem 5 objava u lokalnim medijima o rezultatima projekta.
 • Tiskati i podijeliti 1000 info letaka o projektu.
 • Završna svečanost s programom promocije Projekta.