Tko i kako do nacionalne naknade

11. ožujka 2021.

Osnovne informacije tko ima pravo i kako ostvariti pravo na nacionalnu naknadu donosimo vam u sljedećem tekstu:

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji je objavljen u Narodnim novinama 62/20 koji je stupio na snagu 01.01.2021. godine pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području
RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja
zahtjeva. Moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

– ne smijete biti korisnik mirovine niti osiguranik u mirovinskom osiguranju
– prihod i/ili prihod članova vašeg kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos nacionalne

Naknade za starije osobe (800,00 kn)
– ne smijete biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
– ne smijete imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
– ne smijete biti primatelj uzdržavanja u ugovoru o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju

Prijaviti se treba na internetskim stanicama HZMO-a, u sustava e-građani ili kupiti prijavnicu u prodavaonicama Narodnih novina.

Prijaviti se može na područnom uredu Mirovinskog osiguranja – Pazin.

-c-